Konkurs fotograficzny „Wspaniała przyroda Kaszub Północnych”

Szanowny Czytelniku!

Niniejszym ogłaszamy konkurs fotograficzny, którego celem jest uchwycenie w obiektywie piękna przyrody Kaszub Północnych.  Liczymy, że dzięki publikacji najpiękniejszych zdjęć nadesłanych na konkurs przyczynimy się do poszanowania naturalnego krajobrazu i przyrody tak, by zachować ją dla kolejnych pokoleń.

Tematem nadesłanych zdjęć mogą być:
– krajobrazy, pomniki i osobliwości przyrody,
– flora i fauna północnych Kaszub,
– aktywny wypoczynek, który nie ma negatywnych skutków dla przyrody.

Na zdjęcia czekamy do 30 września bieżącego roku pod adresem m.czuba@kaszubypolnocne.pl lub biuro@kaszubypolnocne.pl

Zwycięskie zdjęcia opublikujemy na łamach gazety Ziemia Pucka.info, a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Regulamin

Regulamin konkursu fotograficznego: „Wspaniała przyroda Kaszub Północnych”

§ 1 Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Stowarzyszenie Turystyczne “Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna

2. Patronem medialnym konkursu jest gazeta Ziemia Pucka.info

3. Celem konkursu jest ukazanie piękna przyrody Północnych Kaszub oraz zachcenie do dbania o naturalny krajobraz i przyrodę tak, by zachować ją dla kolejnych pokoleń.

4. Tematem zdjęć są krajobrazy, pomniki i osobliwości przyrody, flora i fauna Północnych Kaszub, aktywny wypoczynek, który nie ma negatywnych skutków dla przyrody.

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.

6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 2 Przepisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może zgłosić 5 fotografii (fotografia w formacie JPG o maksymalnym rozmiarze 5 MB).

2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.

3. Fotografie należy nadesłać na konkurs w formie elektronicznej na adres: m.czuba@kaszubypolnocne.pl z dopiskiem „Konkurs fotograficzny Kaszuby Północne” w tytule maila.

4. Prace należy wysłać z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, tytuł pracy i miejsce wykonania, kontakt telefoniczny.

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu fotograficznego „ Wspaniała przyroda Kaszub Północnych” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia- w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z przepisami o Ochronie Danych Osobowych stanowiącymi § VII Regulaminu; Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) ​​​​​​​oraz Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. z 2018r. poz 1000

Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

8. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą predstawiciele organizatora oraz sponsorów.

 

§ 3 Terminarz konkursu

1. Termin nadsyłania prac mija z dniem 30 września 2019 r. – decyduje data dostarczenia przesyłki e-mail.

2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

3. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną podane na stronie kaszubypolnocne.pl.

 § 4 Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w internecie, mediach, materiałach promocyjnych Stowarzyszenia Turystycznego “Kaszuby Północna” Lokalna Organizacja Turystyczna.

2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest autorem/autorka załączonych zdjęć.

3. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.